Bouwflash 2022-09

09/05/2022

 

​Beste (ver)bouwer,
BouwRegister stelt je graag, aan de hand van eigen berichtgeving en verwijzing naar enkele interessante artikels in de media, op de hoogte van recente bouwinfo.

In deze nieuwsbrief volgende onderwerpen : 

  • Vastgoed waardevast en te duur?
  • Beroep van vastgoedmakelaar in de lift
  • Openwervendag op 15 mei 2022 - de bouw kijkt verder

 

VASTGOED WAARDEVAST EN TE DUUR?

Vastgoed werd het voorbije jaar een flink stuk duurder in ons land. Omdat ook de inflatie stevig aantrok, bleef de reële prijsstijging nog binnen de perken. Eind april verscheen de nieuwe TRENDS vastgoedgids, met volgende resultaten: de huizenprijzen stegen met 8 procent, de appartementsprijzen met 6 procent en de bouwgrondprijzen met 3 procent in België. De mediaanprijs van huizen in België bedraagt nu 270.000 euro. In 2011 was dat nog 183.000 euro. Voor appartementen is de nieuwe mediaanprijs 229.000 euro. In 2011 was dat nog 169.900 euro. De prijsstijgingen in 2021 overtreffen de gemiddelde prijstrend van de voorbije jaren. Een correctie van die prijsstijgingen met een inflatie van 3,2 procent, toont evenwel reële stijgingen in de orde van vorige jaren.

Sterk regionaal prijsverschil.
De sterkste prijsstijging op de huizenmarkt situeert zich in Vlaanderen: plus 7 procent naar een nieuwe mediaanprijs van 300.000 euro. Waalse huizen werden 6 procent duurder tot een mediaanprijs van 192.000 euro., waardoor de prijskloof tussen beide landsdelen nog vergroot.
De appartementenmarkt levert een vergelijkbaar beeld op, al zijn de prijsverschillen beperkter. Vlaanderen kent een stijging van 6 procent met een mediaanprijs van 233.000 euro. Waalse appartementen kenden een stijging van 3 procent met een mediaanprijs van 180.000 euro.
Op de huizenmarkt bedraagt het prijsverschil tussen de duurste en de goedkoopste provincie maar liefst 200.000 euro. De mediaanprijs in Vlaams-Brabant voor huizen is 360.000 euro, in Henegouwen 160.000 euro. En de mediaanprijs voor appartementen in Vlaams-Brabant ligt nu op 263.300 euro, tegenover 155.000 euro in Henegouwen.
Opvallend is ook het verschil in prijsstijgingen tussen Vlaams- en Waals-Brabant. Beide staan bekend als dure vastgoedmarkten, maar het voorbije jaar klommen de appartementenprijzen in Vlaams-Brabant met 9 procent, terwijl ze in Waals-Brabant een tik van 3 procent kregen.
Vlaams-Brabant is ook voor bouwgrond de duurste provincie van het land: 283 euro per vierkante meter. De goedkoopste provincie voor bouwgrond is Luxemburg: 51 euro per vierkante meter.

Waardevastheid van vastgoed is een mythe.
Particuliere vermogens zonder ervaring met vastgoed dreven de voorbije decennia de prijzen van projecten op. Het idee leefde dat de prijs van woningen gedoemd is om te stijgen. Maar wat kan stijgen, kan ook dalen, stelt Trends-redacteur Hans Brockmans.
In 2021 piekten de prijzen van Vlaamse huizen en appartementen als nooit tevoren, blijkt uit de Trends Vastgoedgids. Nieuwbouw werd als zoete broodjes verkocht aan investeerders voor de huurmarkt. Het tempo van de projecten werd opgedreven.
Toch was er op heel wat locaties te weinig aanbod. Gezinnen wensten nog te profiteren van de lage rente. Biedingen boven de vraagprijs waren schering en inslag. De Nationale Bank berekent een oververhitting van 20 procent op de woningmarkt. De strengere leenvoorwaarden voor banken konden de prijsstijging met 6 tot 7 procent niet vermijden.
In maart 2022 daalde het aantal transacties. De prijzen van woningen stabiliseerden en daalden zelfs voor appartementen. De oorlog in Oekraïne zet een extra domper op de vreugde. De bouwkosten nemen met 20 tot 30 procent toe door de gestegen energie- en grondstoffenprijzen. Veel gezinnen stellen de aankoop van een woning uit. Ontwikkelaars, die gronden kochten tegen piekprijzen, zetten projecten on hold.
De volgende maanden worden cruciaal. Als de toestand in Oekraïne stabiliseert, kan ook de vastgoedmarkt tot rust komen. Er ontsnapt dan lucht uit de zeepbel. De situatie in Oekraïne kan echter ook blijvende onzekerheid creëren. Aannemers en ontwikkelaars zonder voldoende buffers zullen de handdoek in de ring gooien.
Particuliere vermogens zonder ervaring met vastgoed dreven de voorbije decennia de prijzen van projecten op. Het idee leefde dat de prijs van woningen gedoemd is om te stijgen. Maar wat kan stijgen, kan ook dalen. Professionele vastgoedinvesteerders weten en hielden er rekening mee: waardevastheid is een mythe.

Maken we vastgoed niet duurder dan het is?
Vastgoed is duur. Maar maken we het in onze hoofden niet duurder dan het is, vraagt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven zich af.
Jarenlang hebben de centrale banken extreem veel goedkoop geld in de economie gepompt. Dat heeft de prijzen van zowat alle activa de hoogte ingejaagd. Vastgoed ontsnapt er niet aan. Veel Belgen slapen nu eenmaal geruster als ze hun geld in bakstenen stoppen in plaats van in aandelen. De huurrendementen zijn navenant gedaald en toch bleef de investeerder kopen.
Nu de inflatie boomt, krijgt vastgoed er nog een argument bij als buffer tegen geldontwaarding. Huurinkomsten volgen de index en het onderliggende vastgoed heet ook waardevast te zijn. De laatste echte vastgoedcrisis dateert al van het einde van de jaren tachtig.
Belangrijker dan investeren is natuurlijk het wonen zelf. Kunnen jonge mensen nog een eigen huis betalen, als ze in concurrentie staan met spaarders die hun geld aan het werk willen zetten? Als ze bovendien hun pas verworven huis energiezuinig moeten maken? En als de prijzen van bouwmaterialen nog sneller stijgen dan al de rest?
Makkelijk is het niet, maar toch bijten jonge mensen het best door de zure appel. Voldoende sparen, zodat een lening er toch in zit. Eerst bescheiden kopen, om later naar het huis van hun dromen te kunnen verhuizen. En eerst maatregelen nemen die het best renderen. Isolatiepanelen brengen nu eenmaal sneller geld op dan een nieuwe keuken. En het beste nieuws? In tijden van inflatie weegt een serieuze lening na enkele jaren al heel wat minder zwaar.
De conclusie luidt: slim kopen, slim investeren en geduldig zijn. Is het ooit anders geweest?

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers wekelijks met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.
We citeren in deze nieuwsbrief uit TRENDS. TRENDS beschikt over verschillende deskundige redacteurs met specialisatie vastgoed. Abonneren op TRENDS is een aanrader.

 

 

BEROEP VAN VASTGOEDMAKELAAR IN DE LIFT

Recordaantal vastgoedmakelaars in 2021
De vastgoedmakelaardij wint nog altijd aan populariteit. Voor het tiende jaar op rij is het aantal vastgoedmakelaars in ons land toegenomen. In 2021 waren er 10.950 erkende vastgoedmakelaars actief in ons land. Dat zijn er bijna tweehonderd meer dan in 2020. Op tien jaar tijd zijn er 2110 makelaars bijgekomen. Dit blijkt het jaarverslag van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Intussen is een op de drie makelaars een vrouw, een tendens. De meeste vastgoedmakelaars zijn actief in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen.
Bijna een derde van de makelaars heeft een bachelorsdiploma waarbij de opleiding vastgoed voor de grootste instroom zorgt (bijna 30 procent) en bij de vastgoedmakelaars met een masterdiploma (bijna 20 procent) is rechten de populairste instroomrichting.
7464 vastgoedmakelaars zijn uitsluitend ingeschreven als bemiddelaar. Daarnaast zijn er nog wel 3033 vastgoedmakelaars zowel bemiddelaar als syndicus, maar niet iedereen neemt beide rollen actief op. De syndici die zich uitsluitend ontfermen over het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom zoals een appartementsgebouw, zijn slechts met 453. De syndicus wordt in dit verband een knelpuntberoep.
Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is als officiële tucht- en controleorgaan van alle vastgoedmakelaars belast met drie wettelijke taken: het natrekken van de toegang tot het beroep, het opsporen en eventueel gerechtelijk vervolgen van nepmakelaars en het controleren van de naleving van de deontologische regels.

Zekerheden van uw BIV-makelaar
Een vastgoedmakelaar is een persoon die onder het statuut van zelfstandige activiteiten uitoefent met betrekking op bemiddeling of beheer van onroerende goederen. De vastgoedmakelaar mag vrij samenwerken of een associatie oprichten met andere vastgoedmakelaars met het oog op de uitoefening van gereglementeerde activiteiten; het is hem verboden dit te doen met een derde die een dergelijke activiteit zonder toelating uitoefent. De vastgoedmakelaar – bemiddelaar moet zijn beroep uitoefenen in een herkenbaar lokaal. Voor een syndicus is dit niet vereist. Hij maakt hierbij zijn hoedanigheid van vastgoedmakelaar en zijn BIV-erkenningsnummer duidelijk zichtbaar van buitenaf.
Elke vastgoedmakelaar is verplicht aangesloten bij het BIV. Wie niet is aangesloten, is in overtreding met de wet en loopt het gevaar tot correctionele straffen wegens onwettelijke uitoefening van het beroep. Alle BIV-makelaars zijn sinds 1 januari 2016 gedekt door een collectieve verzekering beroepsaansprakelijkheid en een financiële borgstelling, die het Instituut voor haar leden afsluit. Het bedrag van de waarborg bedraagt per schadegeval en per verzekeringsjaar 250.000 euro per vastgoedmakelaar.
De vastgoedmakelaar is verplicht om de gelden die hij in het kader van zijn beroepsactiviteit ontvangt ten behoeve van klanten of derden onder te brengen op een derdenrekening. Deze derdenrekening vormde reeds een deontologische verplichting voor de vastgoedmakelaar en de gelden hierop waren reeds beschermd via de financiële borgstelling uit de collectieve polis, maar sinds 1 augustus 2018 is de derdenrekening ook wettelijk verankerd. Dat houdt onder meer in dat de voorschotten buiten de boedel van de makelaar vallen bij een mogelijk faillissement. Daardoor kan er geen beslag op worden gelegd om bevoorrechte schuldeisers (zoals bv. de fiscus) mee te betalen en kan de verkoper er zeker van zijn dat de voorschotten hem zullen toekomen.
De vastgoedmakelaar moet contracten gebruiken die duidelijk en ondubbelzinnig opgesteld zijn. Elke opdracht maakt het voorwerp uit van een geschreven overeenkomst van bepaalde duur. Het bedrag van het ereloon wordt schriftelijk vastgesteld tussen de partijen. Bij het bepalen van zijn ereloon houdt de vastgoedmakelaar rekening met de complexiteit van de opdracht, met zijn bijzondere kwalificaties en de algemene kosten eigen aan de opdracht. De vastgoedmakelaar mag geen enkele beloning of ander voordeel ontvangen met betrekking tot zijn opdrachten en buiten weten van zijn opdrachtgever.
Voor elke zaak stelt de vastgoedmakelaar een dossier samen dat zo volledig mogelijk moet zijn. Hij is verantwoordelijk voor de bewaring van alle documenten en akten die hij, voor de behandeling van de hem toevertrouwde zaak, van zijn opdrachtgever ontvangen heeft of voor deze bestemd zijn. Hij moet ze hem teruggeven zodra hij ze niet meer nodig heeft.
De vastgoedmakelaar staat zelf in voor de te voeren publiciteit. De in deze publiciteit vermelde prijs moet steeds de prijs zijn die in gemeenschappelijk overleg met de opdrachtgever is vastgesteld. Het moet hierbij duidelijk zijn dat het om een vastgoedmakelaar gaat Wanneer hem een bemiddelingsopdracht toevertrouwd wordt, staat de vastgoedmakelaar vanuit zijn marktkennis de opdrachtgever bij in de schatting van de reële waarde van het goed. Hij mag zich niet, onder invloed van de wensen van de verkoper, laten leiden tot een abnormaal hoge schatting om aldus een verkoopopdracht te verkrijgen.
De vastgoedmakelaar mag in zijn hoedanigheid geen gebruik maken van opties te zijnen bate, ongeacht of deze al dan niet overdraagbaar zijn. Het BIV waakt onder meer over de naleving van de deontologie door haar aangesloten makelaars. Het reglement met richtlijnen en gedragsregels, alsook een ledenlijst zijn consulteer via de website van het BIV (www.biv.be).

Bijna 200 erkende vastgoedmakelaars kregen in 2021 een beroepsverbod.
Vorig jaar hebben bijna 200 erkende vastgoedmakelaars een beroepsverbod gekregen voor bijvoorbeeld misbruik van vertrouwen of soms zelfs regelrechte oplichting. Zo blijkt uit het jaarverslag van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). In de meeste gevallen ging het om een tijdelijke schorsing, maar 32 makelaars kregen een definitief beroepsverbod.
In 2021 zijn er 1.500 tuchtdossiers geopend tegen erkende vastgoedmakelaars, waarvan twee op de drie meteen werden geseponeerd. Van de overige kregen 183 een zware sanctie opgelegd door het tuchtorgaan van de beroepsorganisatie. Het gaat bijvoorbeeld over misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte of oplichting. Er zijn ook makelaars en syndici die enkel een berisping of waarschuwing kregen, bijvoorbeeld bij gebrek aan voldoende vorming of nascholing.

Eén zelfstandig statuut van vastgoedmakelaar – 3 specifieke beroepen.
Binnen het beroep van zelfstandig vastgoedmakelaar onderscheiden zich drie beroepen, met name “vastgoedmakelaar-bemiddelaar”, “vastgoedmakelaar-syndicus” en “vastgoedmakelaar-rentmeester”. Een vastgoedmakelaar oefent één of meerdere van deze activiteiten uit.
De vastgoedmakelaar-bemiddelaar is de persoon die tussenkomt in de relatie tussen koper en verkoper of verhuurder en huurder, en die partijen bij elkaar brengt. Hij verleent, voor rekening van derden, bepalende bijstand met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De vastgoedmakelaar-syndicus beheert mede-eigendommen in appartementsgebouwen of groepen gebouwen in mede-eigendom. Op langere termijn heeft de syndicus ook een taak en verantwoordelijkheid wat het behoud van de verkoop- en verhuurwaarde van de panden betreft.
De rentmeester neemt het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten die niet tot het domein van de syndicus behoren over van de private eigenaar.

Wil je zeker zijn dat je met een erkende vastgoedmakelaar in zee gaat, raadpleeg dan de lijst van erkende vastgoedmakelaars.

Om als zelfstandig vastgoedmakelaar actief te zijn, kan je niet om een BIV-erkenning heen, want het beroep van vastgoedmakelaar is strikt gereglementeerd. Het BIV controleert de toegang tot het beroep en ziet er op toe dat iedereen de regels naleeft.
Een vastgoedmakelaar is een door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) erkende vastgoedprofessional, die zijn beroep uitoefent volgens de deontologische principes van de Plichtenleer.

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers wekelijks met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.

 

 

OPENWERVENDAG OP 15 MEI 2022

Open Wervendag is terug – op zondag 15 MEI – zwaaien 100 werven hun deuren open.

Open Wervendag is een jaarlijkse imagocampagne van de Confederatie Bouw. Op die dag stellen bouwbedrijven hun werven open voor het grote publiek en plaatsen ze de sector positief in de kijker. Het initiatief richt zich tot iedereen maar wil in het bijzonder vooral jongeren bereiken. Meer dan ooit staat de bouw garant voor een boeiende job met veel toekomstmogelijkheden. Er zijn maar liefst 16.000 openstaande vacatures.
Vorige edities lokten steeds meer dan 80.000 bezoekers, ook de digitale uitwerking van 2021 trok evenveel bezoekers online als in het verleden fysiek!
Open Wervendag 2022 zal een hybride editie zijn en combineert alle fysieke en digitale elementen, met de nadruk op fysieke bezoeken en waarbij online ook heel wat te beleven valt.
Op de site openwervendag.be treft u op de werffiches beschrijving en foto's, maar ook video's en virtuele tours. Opgelet! Sommige werven zijn enkel virtueel te bezichtigen, zoals dan duidelijk op de werffiche vermeld staat!
Fysieke bezoeken op de werven gaan door van 10-17 uur, zorg voor stevig schoeisel en volg de veiligheidsvoorschriften!
De website Open Wervendag zal ook nog in juni verder online blijven, dus kansen genoeg om zeker een kijkje te nemen op de verschillende werven.

Deelnemende werven editie 2022 – KLIK HIER

 

DE BOUW KIJKT VERDER

Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de bouw trapten de campagne 'De Bouw Kijkt Verder' af. Een actie om iedereen te tonen dat er wel degelijk heel wat carrièremogelijkheden in de bouw zijn. Voor mannen én vrouwen, voor wie met de handen wil werken, maar ook voor wie kickt op hoogtechnologische snufjes, voor jongeren en voor carrièreswitchers.
De boodschap is eenvoudig: waarom nog twijfelen voor een job in de bouw?
Er leven heel wat stereotypen over de bouw: ‘het is een mannenwereld’, ’Het is hard en vuil werk’, …
Hoog tijd om deze vastgeroeste opvattingen te weerleggen. Maak kennis met de nieuwe realiteit in de bouw.
Het leeft in de bouw! Ontdek hoe elke dag het verschil wordt gemaakt. Hoe digitalisering en innovatie hand in hand gaan en duurzame mogelijkheden en vooruitgang bieden.
Het lijkt misschien niet meteen zo, maar elke minivooruitgang op een werf heeft een maximale impact op de maatschappij. Via ambitieuze projecten, nieuwe technologieën en innovatieve materialen evolueert de bouw naar onze manier van leven. Om zo’n projecten te verwezenlijken, worden niet alleen kersverse technologieën en materialen gebruikt, maar het opent ook de weg naar nieuwe jobs.

Kijk jij ook mee verder?
ONTDEK WAT DE BOUW WERKNEMERS TE BIEDEN HEEFT

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers wekelijks met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo. 

 

 

inschrijven op de nieuwsbrief

ik wil adverteren op BouwRegister