Beschermd (ver)bouwen

De wet ‘Breyne’
Deze wet regelt de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en dateert van 1971. Zij werd in de loop der jaren meermaals gewijzigd. Mits inachtneming van de specifieke regels van de wet Breyne blijven de overeenkomsten voor het overige geregeld door het Burgerlijk Wetboek inzake koop of aanneming. De Woningbouwwet beschermt de kandidaat-bouwer of de kandidaat koper van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning tegen onrechtmatige bedingen in het contract en tegen het risico van insolvabiliteit van de aannemer. Om deze bescherming te garanderen zijn de meeste bepalingen van de wet van dwingend recht, zodat er niet kan van afgeweken worden. Afwijkingen die de verplichtingen van de bouwprofessioneel (aannemer, promotor, …) verzwaren (de bescherming uitbreiden) zijn wel toegelaten.

Meer over de wet Breyne

bouwaannemers

 

10-jarige aansprakelijkheid
Wanneer een aannemer zich verbindt tot het uitvoeren van een bepaald werk, dan moet hij dit doen volgens de plannen en de wensen van de opdrachtgever en zijn architect en volgens de zogeheten ‘regels van de kunst’. Doet hij dit slecht en vertoont het werk dat hij aflevert fouten en gebreken, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld. Ook de architect heeft zijn aansprakelijkheid. Beide zijn aansprakelijk voor de volle 100% . Om de draagwijdte van hun aansprakelijkheid (aannemer en architect) te bepalen, moet men een onderscheid maken tussen: de zichtbare gebreken, de verborgen gebreken en de gebreken die de stevigheid (stabiliteit) van het gebouw aantasten.

Meer over de 10-jarige aansprakelijkheid
faba

 

De verzoeningscommissie bouw
Wat als het fout loopt ? Het gebeurt niet zelden dat een conflict over de uitvoering vastloopt of dat de partijen aarzelen om zich tot het gerecht te wenden, ook al omwille van de zware of soms buitensporige kosten van een gerechtelijke procedure in verhouding tot de inzet van het geschil. Er bestaat evenwel een andere procedure, die buiten de rechtbank loopt en die sneller en goedkoper is. Om vervelende situaties te vermijden kan u aan uw aannemers en uw architect vragen om het bevoegdheidsbeding in hun contract in te lassen. Op die manier bent u zeker van de professionalisme van uw bouwparticipanten en In geval van een technisch geschil kan u de bijstand van een expert bekomen zonder nog de aannemer of de architect te moeten overtuigen van het nut ervan.

verzoeningscommissie

 

Verzekering gewaarborgd inkomen
Om het risico van het kopen, bouwen of renoveren van een woning te beperken kan u, wanneer u een hypothecaire lening aangaat, een gratis verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw
hypothecaire lening.

verzekering gewaarborgd inkomen - Vlaanderen