Documenten

De belangrijkste documenten bij de aankoop van een woning (of bouwperceel) zijn: het stedenbouwkundig uittreksel, het bodemattest, een keuringsverslag van de elektrische installatie, het postinterventiedossier (PID), het energieprestatiecertificaat (EPC) en de woningpas.

Stedenbouwkundig attest
In uitvoering van de Vlaamse wetgeving Ruimtelijke Ordening is de verkoper verplicht bij de verkoop van een onroerend goed de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. De notaris is gehouden in de verkoopakte melding te maken van dit stedenbouwkundig uittreksel (dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar).
Het stedenbouwkundig attest bestaat uit 2 delen. 
Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed. 
Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt: 
1. of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt; 
2. of een verkavelingsvergunning van toepassing is; 
3. of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding; 
4. of er op het goed een voorkooprecht rust.
 

Omgevingsloket

 

Bodemattest
Eén van de belangrijke doelstellingen van het bodemdecreet is de potentiële koper te beschermen. Verwerft u binnenkort een grond (grond – woning – appartement), dan beschikt u over de nodige bescherming die zorgt dat u niet het slachtoffer wordt van onwetendheid en vermijdt dat u een risicogrond koopt.
Het Bodemdecreet verplicht de overdrager (verkoper) om voor het sluiten van de overeenkomst (compromis) bij de OVAM een bodemattest aan te vragen en de inhoud ervan mee te delen aan de verwerver (koper). Het bodemattest vermeldt alle gegevens die over de grond gekend zijn.

ovam
 

Elektrische keuring
Bij de verkoop van een woning gebouwd vóór 1981 (vóór de invoering van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) is de verkoper verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie voor te leggen. De verkoop mag niet doorgaan als de notaris niet over het attest beschikt op datum van de notariële akte. Het is daarom aangeraden deze controle tijdig aan te vragen want anders stelt de notaris de notariële akte uit, tot hij in het bezit is van een geldige elektriciteitskeuring.
Bij een negatief verslag mag de verkoop wel (blijven) doorgaan. Als de elektrische keuring vermeldt dat de installatie niet conform het AREI is, mag de woning dus evengoed verkocht worden en mag de notariële akte verleden worden. Enkel als er geen attest is wordt de verkoop opgeschort.
Bij een negatieve controle heeft de koper 18 maanden de tijd om de elektrische installatie in orde te brengen. De verkoper is dit niet verplicht te doen, tenzij er een overeenkomst (compromis) is (tussen koper en verkoper) die deze laatste verplicht de installatie in orde te brengen.
De keuring moet gebeuren door een erkend organisme (technisch bureau).

Algemene info

economie

Erkende organismen voor het uitvoeren van elektronische controles

economie
 

Postinterventiedossier
Een postinterventiedossier (PID) bevat verscheidene documenten die men nodig heeft bij eventuele latere werken aan een gebouw. Al de gebruikers, hetzij eigenaars, huurders, of, bij eventuele verbouwingen, architecten of aannemers, moeten op een eenvoudige manier kunnen achterhalen welke bv. de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten. Daarom worden alle technische gegevens met betrekking tot een gebouw verzameld in een dossier, genaamd “postinterventiedossier (PID)”.
Dit dossier moet gedurende de ganse levensduur bij het gebouw blijven en zal worden aangevuld met de nieuwe gegevens indien er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen. 
Het postinterventiedossier moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

vlaanderen.be

Energieprestatiecertificaat 
Het EPC is verplicht bij woningen, appartementen, ... die te koop (of te huur) worden aangeboden. Het EPC legt op zich geen eisen op aan de woning, maar informeert de potentiële kopers (of huurders) door aan de woning een energetische score (kengetal) toe te kennen. Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw (zoals de gebruikte materialen) en de isolatiewaarden van muren, dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd ten opzicht van geldende referentiewaarden. 
De verkoper moet er voor zorgen dat een EPC beschikbaar is op het moment dat de woning te koop wordt aangeboden. Het EPC moet door de eigenaar worden voorgelegd aan de (potentiële) kopers.
Bij verkoop van een woongebouw wordt het EPC overgedragen aan de koper en in de notariële akte zal een clausule met betrekking tot het EPC worden opgenomen. De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap indien geen EPC aanwezig is. Indien geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro.

vlaanderen energie

Erkende energiedeskundigen type A voor de opmaak van een EPC
vlaanderen energie

Woningpas
De meeste van vorige documenten worden gebundeld in de woningpas, een digitaal paspoort dat alle informatie samenbrengt

vlaanderen energie