Extra linken

Huurindexatie
Elk jaar kan de huurprijs door huurindexatie op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract aan de kosten van levensonderhoud aangepast worden. Tot december 1993 gebeurde de indexatie steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Vanaf januari 1994 moet verplicht de ‘gezondheidsindex’ gebruikt worden.

statbel

 

STADIM - Studie & Advies Immo
Betaal ik niet te veel voor mijn woning? De venale waarde of verkoopwaarde tracht men meestal te bepalen door vergelijking met prijzen van gelijkaardige onroerende goederen, in dezelfde omgeving gelegen en in normale omstandigheden verkocht. Het is niet de baksteen alleen die de waarde van vastgoed bepaalt, maar nog belangrijker is de grondprijs.  Studies en cijfermateriaal van de verkopen over een periode van meer dan 50 jaar, vormen de beste garantie voor gefundeerde en realistisch schattingen van onroerend goed en advies.

 stadim

 


De Vlaamse Landmaatschappij
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil het platteland en het ‘Randstedelijk gebied’ doen bruisen. Door samengaan van diverse (kleine en grotere) projecten, verbeterd  de omgevingskwaliteit van deze gebieden.

vlm

 

Duurzaam Bouwen - Dialoog vzw
Duurzaam bouwen is een evenwicht vinden tussen eigen en andermans belang en dat van toekomstige generaties en de bredere leefomgeving. Ook het evenwicht tussen eigen tijdsinvestering en kost van uitbesteding is van belang. Duurzaam bouwen is meer doen met minder. Met minder ruimte, materialen, energie en water toch een hoger comfort en een beter binnenklimaat realiseren, dat is de basisidee achter een lage-energiewoning.

dialoog vzw

 

Federale OverheidsDienst – Financiën
De FOD Financiën heeft uiteenlopende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. Op haar site tref je onder ‘particulieren > woning’ heel wat info aan over: bouwen en de btw, verbouwen en de btw, huren en verhuren, hypothecaire lening en belastingvoordeel, kadastraal inkomen en onroerende voorheffing, (ver)kopen registratie en btw, belastingbesparing bij energiezuinige woningen en voor inbraak- en brandbeveiliging, … www.financien.belgium.be 

FOF

 

VIBE – Vlaams Instituut voor Bio-Ecolisch bouwen en wonen
Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen informeert over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen: energie- en waterbesparing, ruimtegebruik, ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen. Dit vanuit het oogpunt van gezondheid en milieu.  In haar databank kan je op zoek gaan naar bio-ecologische producten, leveranciers, verkooppunten, aannemers, architecten,… die een VIBE-erkenning bezitten. Door lidmaatschap krijg je toegang tot het ledengedeelte van de site en geniet je van tal van voordelen.

vibe

 

Opzoeken van vastgoed
Op zoek naar een onroerend goed op de meest uitgebreide databank ?

immoweb

 

Wonen Vlaanderen
Het agentschap Wonen-Vlaanderen staat in voor de uitvoering van het woonkwaliteitsbeleid en zorgt ervoor dat de kwaliteitsnormen voor woningen gerespecteerd worden, ondersteunt de minister bij de voorbereiding van het beleid rond wonen en zorgt voor de uitvoering van het woonbeleid en woonkwaliteitsbeleid. Wonen-Vlaanderen verstrekt tevens betrouwbare info over financiële tegemoetkomingen of premies aan particulieren, in het bijzonder huursubsidie en renovatie- en verbeteringspremies. Daarnaast volgt het agentschap de erkende huurdiensten op en begeleidt en ondersteunt het de gemeenten bij de ontwikkeling en de uitvoering van een lokaal woonbeleid.

 vlaanderen is wonen 

 

Vlaams Energieagentschap
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Het richt zich daarbij op beleidsvoorbereiding, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie. Het VEA is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Op de website van het Vlaams Energieagentschap vindt je heel wat tips voor rationeel energiegebruik en energiebesparing.

vlaanderen is energie

 

AGIV 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen biedt geografische beleidsinformatie aan in thematische ‘geoloketten’. AGIV heeft een belangrijke expertise opgebouwd in GIS-techniek en –implementatietrajecten, alsook aanverwante disciplines zoals fotogrammetrie, GPS-plaatsbepaling, topografie, laseraltimetrie en satellietteledetectie. AGIV heeft tevens know-how ontwikkeld in het domein van de geo-informatica, noodzakelijk voor de ontwikkeling van internetinstrumenten en het opzetten van omvangrijke operationele databanken. 

vlaanderen agiv

 

GEO Punt Vlaanderen - GRB
GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Een GIS koppelt kaarten en data aan elkaar en laat toe de kaarten en de data te bevragen.
GEO Punt toont (binnen de gemeente) de wegenkaart, luchtfoto’s, het gewestplan, de monumenten, kaarten over erfgoed, kaarten over overstromingsgebieden, het onderwijs en percelen van de Vlaamse overheid en vele andere data boven op het GRB (de nieuwe grootschalige basiskaart van Vlaanderen, die het kadastrale plan vervangt).
Wat is het GRB?
Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en kunstwerken. Het GRB werd voor elke Vlaamse gemeente op dezelfde manier aangemaakt met behulp van landmeetkundige opmetingen en luchtfoto's. Het GRB vormt een geografische basis waarop gebruikers andere gegevens kunnen enten.

 

geopunt

 

Vlaanderen.be – officiële site van de Vlaamse overheid
Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid en is voor ieder een toegangspoort tot de informatie van de Vlaamse overheid. Begrijpbare informatie, toegankelijk en gebruikersgericht. Via enkele inhoudelijke thema’s vindt u snel de gezochte informatie. Deze website wordt beheerd door de ‘Vlaamse Infolijn’, ook verantwoordelijk voor het operationele beheer van 1700,  het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid.

Vlaanderen

 

Ruimte Vlaanderen – Ruimtelijke Ordening - Departement Omgeving
Ruimte Vlaanderen ontwikkelt het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau, inventariseert  de uitdagingen, maakt ruimtelijke syntheses en bepaalt principes en normen. Dit ter ontwikkeling van toekomstgerichte visies en doelstellingen in Ruimtelijke Ordening.

omgeving vlaanderen