Fiscaal

Kosten verbonden aan de aankoop van een woning of onroerend goed
Naast de prijs zijn er andere kosten. Het grootste deel vormen de belastingen. Afhankelijk van je situatie betaal je ofwel registratierechten, ofwel btw op de aankoop van je woning.
Informeer je hier goed op voorhand over. Daarnaast betaal je sommige kosten aan de administraties. Ook deze kosten betaal je aan de notaris. De notaris stort deze kosten door naar de overheid en de administraties. Je betaalt de notaris ook een wettelijk vastgelegd ereloon.

 

notaris.be

 

Kadastraal Inkomen
Aan elk onroerend goed dat in België gelegen is, wordt door de Administratie van het Kadaster,de Registratie en de Domeinen (AKRED) een “kadastraal inkomen” toegekend. Dit fictief inkomen wordt geacht overeen te stemmen met het gemiddeld jaarlijks netto-inkomen dat onder normale omstandigheden van een onroerend goed kan bekomen worden.

Meer info op:
belgium.be
 

KI – Algemene info – FOD Financiën 
FOF

 

Onroerende voorheffing
De onroerende voorheffing (OV) is een gewestbelasting op het inkomen uit onroerende goederen. Dit kunnen gronden, gebouwen of sommige soorten bedrijfsuitrusting zijn. Het is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen. De onroerende voorheffing is voor een gedeelte bestemd voor het Vlaams Gewest (basisheffing). Het andere gedeelte is bestemd voor de provincie en de gemeente. Het deel voor de gemeenten en de provincies noemt men de opcentiemen. Gemeenten en provincies bepalen zelf volledig vrij de hoogte van de opcentiemen. De onroerende voorheffing is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van provincies en gemeenten. De onroerende voorheffing moet betaald worden door de eigenaar van het onroerend goed. Wie op 1 januari de eigenaar was, zal de onroerende voorheffing moeten betalen voor het volledige jaar, zelfs al werd het onroerend goed in de loop van het aanslagjaar verkocht.

Info Onroerende voorheffing
vlaamse belastingsdienst
Simulatie onroerende voorheffing
Vlaanderen onroerende voorheffing

 

Meerwaardebelasting
Voor wie zijn woning binnen de 5 jaar met winst verkoopt klopt de fiscus. Particulieren konden vroeger een woning steeds belastingvrij verkopen. Sedert 1 januari 1997 heeft de wetgever evenwel een meerwaardebelasting van 16,5% ingevoerd voor winsten op gebouwen die binnen de 5 jaar met winst verkocht worden. Een gelijkaardige regeling geldt voor onbebouwde onroerende goederen.

notaris.be

 

BTW verplichting bij bouwen 
De BTW administratie gaat er van uit dat bouwwerken door professionele zelfstandige aannemers worden uitgevoerd, maar uiteraard mag u ook een beroep doen op uw eigen vakkennis of die van uw familieleden of vrienden.
In de meeste gevallen moet u een formulier (111/B57) invullen om een aantal bijkomende inlichtingen betreffende de uitgevoerde werken en verwerkte materialen te verstrekken.
Uw gemeente levert u voor het bouwen van uw woning een omgevingsvergunning af en licht uw belastingdienst in. Uw belastingdienst zal u het formulier automatisch toezenden en bepaalt of ze uw dossier selecteren voor een verdere controle van de normale waarde van uw woning.
De aangifte is bedoeld om het onderscheid te maken tussen werken uitgevoerd door professionelen (btw plicht) of uzelf samen met familieleden of anderen. Op de gratis werken uitgevoerd door uzelf, familieleden en andere derden moet u immers geen btw betalen. Uiteraard moet u daarvoor kunnen bewijzen dat u bepaalde werken zelf heeft uitgevoerd. Dat doet u via de speciale btw-aangifte 106.3. Als bouwheer kunt u eigen werk bewijzen met alle middelen zoals bewijs van vakmanschap, aankoopfacturen, …, inbegrepen getuigenverklaringen.

FOF

Betaal ik BTW op eigen werk ? 
FOF

 

Heffing op leegstand en verkrotting
Met het decreet van 27 maart 2009 werd de leegstandsheffing op woningen overgeheveld naar de gemeenten en hiermee verviel vanaf 1 januari 2010 de gewestelijke heffing op leegstand. De gemeenten die een eigen gemeentebelasting heffen onderworpen aan de bepalingen van het decreet grond- en pandenbeleid. De gemeentelijke heffing op leegstand is een mogelijkheid, geen verplichting. De gemeentes zijn wel verplicht het leegstandsregister bij te houden, ook als de gemeente geen belasting vestigt op de gebouwen en woningen die in het register worden opgenomen.

vlaanderen is wonen

 

Registratierechten bij kopen, schenken en erven

Registratierechten / verkooprecht

vlaanderen

Schenkingsrechten / schenkbelasting

vlaanderen

Successierechten / erfbelasting

vlaanderen

 

Belastingvermindering voor verhuurders die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor
Als u als eigenaar-verhuurder, uw woning verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor (SVK), voor minimum 9 jaar, dan kunt u een belastingvermindering krijgen voor de renovatiewerken die u uitvoert aan die woning.
vlaanderen

 

Vermindering onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovatie
Als u een ingrijpende energetische renovatie (met een bouwaanvraag vanaf 1 oktober 2016) uitvoert, krijgt u een korting op de onroerende voorheffing.
vlaanderen

 

Vermindering onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw
U kunt voor een nieuw energiezuinig gebouw (woning, appartement, ...) een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen.
vlaanderen