Andere beroepen

Landmeter-expert
Volgens de bescherming van het beroep van landmeter-expert bestaat de beroepsbedrijvigheid naast het afpalen van terreinen onder meer uit het opmaken van plannen die voor een grenserkenning, een overdracht, het regelen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal dat voorziet in identificatie van grondeigendom dat ter hypothecaire inschrijving kan worden voorgelegd.

landmeterexpert

Opzoeken van landmeters-experten

economie

Lijst van landmeters-experten

Veiligheidscoördinator
Wanneer tenminste twee aannemers de werken uitvoeren, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats, moet een coördinator aangesteld worden. De veiligheidscoördinator moet er voor zorgen dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt.
VC-CS is de contactvereniging voor veiligheidscoördinatoren in de bouwsector. VC-CS werd in maart 2000 opgericht om de veiligheidscoördinatoren samen te brengen in een vereniging die als spreekbuis zou fungeren tegenover de andere partners van de bouwsector en tegenover de bouwheer. Als vereniging behartigt zij de gemeenschappelijke belangen van de coördinatoren veiligheid en gezondheid en is onafhankelijk van elke andere organisatie en vrij van commerciële belangen. Op haar site vindt je ook een zoekmodule voor het opzoeken van een veiligheidscoördinator in je buurt.
Op de site van de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg vindt u uit overheidshand alle info en kan u ook desbetreffende handige brochures downloaden.

vccs
 

veiligheidscoordinator
 

Notaris
Ook de notaris speelt zijn rol. We zetten enkele notariële begrippen kort op een rijtje.
Ten onrechte laat de benaming compromis of voorlopige verkoopovereenkomst uitschijnen dat zowel de koper als de verkoper de overeenkomst nog kunnen verbreken. Niets is minder waar: zodra een verkoper zich verbindt een goed over te dragen aan een koper die ermee akkoord gaat de bepaalde prijs te betalen, is de verkoop gesloten en kan geen van beide partijen nog terug, zelfs niet indien er nog geen voorschot is betaald.
Stel dat u wenst te kopen mits enige bedenktijd, maar u laat toch niet graag de gelegenheid aan u voorbijgaan, dan kunt u aan de verkoper een optie vragen.
Een notariële akte is een authentieke akte, dit wil zeggen dat zij rechtszekerheid verschaft en als enige de mogelijkheid biedt om de overschrijving ervan te bekomen op het hypotheekkantoor.
Bij een openbare verkoop is er geen aanloopperiode, maar zal de notaris, mits akkoord van de eigenaar, dadelijk toewijzen aan de meestbiedende.
In geval van bewimpeling aangaande de prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht., ondeelbaar verschuldigd.
Herverkopen van bebouwde onroerende goederen met winst vallen onder het specifieke belastingregime van de ‘diverse inkomsten’. Men noemt dit meerwaardebelasting.
Het ereloon van de notaris is door de overheid vastgelegd, d.w.z. dat de notaris noch meer, noch minder mag vragen. Een uitzondering vormen echter de sociale leningen: hier wordt het ereloon verminderd met de helft.
Voor een eerste berekening voor de aktekosten bij aankoop, is op de site 'notaris.be' een berekeningsmodule opgenomen.

notaris

Vastgoedmakelaar - BIV
Vroeger kon iedereen het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen. Dit resulteerde echter in een wildgroei die noch voor de consument, noch voor de professionele makelaar een gezonde situatie was. Sedert het Koninklijk Besluit in 93, werd hieraan een einde gesteld en werd duidelijk omschreven welke beroepsactiviteiten beschermd werden en aan welke vereisten men dient te voldoen om de titel van vastgoedmakelaar te bekomen. Vernoemd K.B. voorzag tevens in de oprichting van een Beroepsinstituut van Vastgoed Makelaars (BIV). Het BIV waakt ondermeer over de naleving van de deontologie door haar aangesloten makelaars. Het reglement met richtlijnen en gedragsregels kan op de website van het BIV worden geraadpleegd.

BIV
 

vastgoedmakelaar

Advocaat
Het loopt mis met de bouw van uw woning, wat kan u doen?
Wacht niet te lang om een advocaat om raad te vragen. Soms is één brief of gesprek voor hem genoeg om een vervelende situatie op te lossen. Lang wachten maakt het probleem vaak ingewikkelder en kan tot onontwarbare situaties leiden.
Als specialist kent hij het recht en de procedure. Daarnaast heeft hij de mogelijkheden om u uitgebreid en specifiek over het bouwrecht te informeren.

advocaat

Energiedeskundigen
Er zijn meerdere types energiedeskundigen: type A en type B.
Alleen een Energiedeskundige type A mag een verplicht EPC (Energieprestatiecertificaat) afleveren.
Een Energiedeskundige type B voert vrijwillige energieaudits uit: EPA of EAP. Hierbij wordt een ruimer en vollediger advies gegeven op het gebied van energiebesparenden maatregelen.
Bij het EPC krijgt u een aantal energiebesparende adviezen. Dit is een lijst met mogelijke standaardmaatregelen die uw woning energiezuiniger maken, niet specifiek opgesteld voor uw woning. De adviezen in een EPA en EAP zijn maatwerk, dus speciaal op uw situatie.
EPA staat voor EnergiePrestatie Advies . Hierbij wordt uw woning doorgelicht op het gebied van energiehuishouding en gekeken waar, hoeveel en op welke manier u energieverbruik kan terugdringen. Een overzichtelijk rapport geeft aan hoe u energie kunt besparen.
EAP staat voor EnergieAdvies Procedure . Hierbij gaat het op een grondige doorlichting waarbij u als particulier - bij uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken - tot 40% (maximum 2.650 euro per jaar per woning) fiscaal voordeel kan aanvragen via belastingvermindering.
Vind uw EPC deskundige
Zoek een energiedeskundige type A

 

energiedeskundigen type A

Vind uw AUDIT deskundige
Lijst energiedeskundigen type B

energiedeskundigen type B

 

Tuinaannemer
Een mooie tuin heeft enkele basiselementen zoals hagen, paadjes en waterpartijen. Ze bepalen de sfeer in je tuin. Laat je voor de aanleg en het onderhoud gerust bijstaan door een tuinman met ervaring, zijn vakmanschap staat garant voor veiligheid en succes. Een goede tuinaannemer schenkt zijn kennis en jarenlange ervaring en bovendien beschikt hij over professioneel materiaal om klussen op de juiste manier uit te voeren. Dat bespaart je veel gesakker en miserie achteraf, want verzakkingen in het terras herstellen of een haag helemaal opnieuw aanplanten is niet bepaald prettig of voordelig. 

tuinaannemer