Extra linken

Huurindexatie
Elk jaar kan de huurprijs door huurindexatie op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract aan de kosten van levensonderhoud aangepast worden. Tot december 1993 gebeurde de indexatie steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Vanaf januari 1994 moet verplicht de ‘gezondheidsindex’ gebruikt worden.

 

statbel

STADIM - Studie & Advies Immo
Betaal ik niet te veel voor mijn woning? De venale waarde of verkoopwaarde tracht men meestal te bepalen door vergelijking met prijzen van gelijkaardige onroerende goederen, in dezelfde omgeving gelegen en in normale omstandigheden verkocht. Het is niet de baksteen alleen die de waarde van vastgoed bepaalt, maar nog belangrijker is de grondprijs.  Studies en cijfermateriaal van de verkopen over een periode van meer dan 50 jaar, vormen de beste garantie voor gefundeerde en realistisch schattingen van onroerend goed en advies.

 

 stadim


De Vlaamse Landmaatschappij
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil het platteland en het ‘Randstedelijk gebied’ doen bruisen. Door samengaan van diverse (kleine en grotere) projecten, verbeterd  de omgevingskwaliteit van deze gebieden.

 

vlm

Centrum Duurzaam Bouwen
De vzw Centrum Duurzaam Bouwen – CeDuBo – is een informatie- en coördinatiecentrum ter promotie van het duurzaam bouwen op grote schaal. Hiervoor organiseert het centrum diverse activiteiten voor een zo groot mogelijk publiek. Om u hiervan een duidelijk overzicht te geven staan op haar website haar activiteiten handig onderverdeeld per doelgroep. 
In het Centrum Duurzaam Bouwen is een permanente tentoonstelling en u kan ook de brochure ‘Bouwen voor/aan de toekomst’ bekomen. 

 

cedubo

Federale OverheidsDienst - Justitie
Op de site van de FOD Justitie tref je alle informatie aan betreffende huren en verhuren: verschillen in huurovereenkomsten, huurprijs en indexatie, overdracht van huur en onderverhuring, verandering van eigenaar(verhuurder), oplossen van huurgeschillen, … www.justitie.belgium.be 

 

FOJ

Federale OverheidsDienst – Financiën
De FOD Financiën heeft uiteenlopende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. Op haar site tref je onder ‘particulieren > woning’ heel wat info aan over: bouwen en de btw, verbouwen en de btw, huren en verhuren, hypothecaire lening en belastingvoordeel, kadastraal inkomen en onroerende voorheffing, (ver)kopen registratie en btw, belastingbesparing bij energiezuinige woningen en voor inbraak- en brandbeveiliging, … www.financien.belgium.be 

 

FOF

VIBE – Vlaams Instituut voor Bio-Ecolisch bouwen en wonen
Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen informeert over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen: energie- en waterbesparing, ruimtegebruik, ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen. Dit vanuit het oogpunt van gezondheid en milieu.  In haar databank kan je op zoek gaan naar bio-ecologische producten, leveranciers, verkooppunten, aannemers, architecten,… die een VIBE-erkenning bezitten. Door lidmaatschap krijg je toegang tot het ledengedeelte van de site en geniet je van tal van voordelen.

 

vibeOpzoeken van vastgoed
Op zoek naar een onroerend goed op de meest uitgebreide databank ?

 

immoweb

Wonen Vlaanderen
Het agentschap Wonen-Vlaanderen staat in voor de uitvoering van het woonkwaliteitsbeleid en zorgt ervoor dat de kwaliteitsnormen voor woningen gerespecteerd worden, ondersteunt de minister bij de voorbereiding van het beleid rond wonen en zorgt voor de uitvoering van het woonbeleid en woonkwaliteitsbeleid. Wonen-Vlaanderen verstrekt tevens betrouwbare info over financiële tegemoetkomingen of premies aan particulieren, in het bijzonder huursubsidie en renovatie- en verbeteringspremies. Daarnaast volgt het agentschap de erkende huurdiensten op en begeleidt en ondersteunt het de gemeenten bij de ontwikkeling en de uitvoering van een lokaal woonbeleid.

 

 vlaanderen is wonen 

Vlaams Energieagentschap
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Het richt zich daarbij op beleidsvoorbereiding, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie. Het VEA is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Op de website van het Vlaams Energieagentschap vindt je heel wat tips voor rationeel energiegebruik en energiebesparing.

 

vlaanderen is energie

AGIV 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen biedt geografische beleidsinformatie aan in thematische ‘geoloketten’. AGIV heeft een belangrijke expertise opgebouwd in GIS-techniek en –implementatietrajecten, alsook aanverwante disciplines zoals fotogrammetrie, GPS-plaatsbepaling, topografie, laseraltimetrie en satellietteledetectie. AGIV heeft tevens know-how ontwikkeld in het domein van de geo-informatica, noodzakelijk voor de ontwikkeling van internetinstrumenten en het opzetten van omvangrijke operationele databanken. 

vlaanderen agiv
 

Vlaanderen.be – officiële site van de Vlaamse overheid
Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid en is voor ieder een toegangspoort tot de informatie van de Vlaamse overheid. Begrijpbare informatie, toegankelijk en gebruikersgericht. Via enkele inhoudelijke thema’s vindt u snel de gezochte informatie. Deze website wordt beheerd door de ‘Vlaamse Infolijn’, ook verantwoordelijk voor het operationele beheer van 1700,  het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid.

 

vlaanderen

Ruimte Vlaanderen – Ruimtelijke Ordening - Departement Omgeving
Ruimte Vlaanderen ontwikkelt het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau, inventariseert  de uitdagingen, maakt ruimtelijke syntheses en bepaalt principes en normen. Dit ter ontwikkeling van toekomstgerichte visies en doelstellingen in Ruimtelijke Ordening.

 

omgeving vlaanderen