Bouwflash 2022-07

11/04/2022

 

Beste (ver)bouwer,
BouwRegister stelt je graag, aan de hand van eigen berichtgeving en verwijzing naar enkele interessante artikels in de media, op de hoogte van recente bouwinfo.

In deze nieuwsbrief volgende onderwerpen : 

  • Voorwaarden voor btw verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers
  • Bouwfraude moet streng aangepakt worden
  • Overheden moeten ervoor zorgen dat wonen en renoveren betaalbaar blijft

 

VOORWAARDEN VOOR BTW VERLAGING OP ZONNEPANELEN, WARMTEPOMPEN EN ZONNEBOILERS

De Federale Ministerraad keurde het Koninklijk Besluit goed dat de btw verlaagt naar 6% voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.
De maatregelen passen in het energie-akkoord van de federale regering en dienen om gezinnen en alleenstaanden financieel te helpen om hun woning energiezuinig te maken. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verduidelijkt graag enkele voorwaarden om van de btw-verlagingen te genieten.

“Voor veel gezinnen is meestappen in de energietransitie vandaag nog het allerlaatste van hun zorgen. Terwijl het net dé manier is om de energiefactuur structureel te verlagen. Daarom mogen we mensen vandaag niet afschrikken. We moeten hen begeleiden: waar gaan we naartoe en hoe pakken we het aan. Met deze maatregelen bieden we hen richting en duidelijkheid en daar horen ook heldere voorwaarden bij.”
Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

De btw-verlagingen voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers gelden van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Daarnaast gelden er ook nog enkele andere voorwaarden:

Een eerste voorwaarde
Bepaalt dat de handelingen worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Dit kan onder andere gaan over privéwoningen van particulieren, maar ook over tal van andere woonvormen.
Een tweede voorwaarde
Bepaalt dat de handelingen betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering ervan, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.
Een derde voorwaarde
Heeft betrekking op de ouderdom van de woning. Zoals reeds gesteld gaat het om woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.
Een vierde voorwaarde
Is een technische voorwaarde om alleen een verlaagd btw-tarief mogelijk te maken voor verwarmingssystemen zoals zonneboilers en warmtepompen wanneer bepaalde referentienormen inzake uitstoot worden in acht genomen.
Rekening houdend met het feit dat de meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot hebben, zijn dergelijke installaties dan ook geen enkel probleem om deze referentienormen te behalen. Alleen voor bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, bv. bij zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte, zal moeten worden nagegaan of zij de bestaande referentienormen behalen. In dat geval zal de specifieke referentienorm in acht moeten worden genomen die is opgenomen voor de specifieke bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof die verbonden is met de betrokken zonneboiler.
Een vijfde voorwaarde
Heeft betrekking op de verplichte vermelding op de factuur. Net zoals bij renovatiewerken werd het btw-attest vervangen door een uitdrukkelijke vermelding op de factuur en krijgt de klant één maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.

Opgelet: praktische info warmtepompen
Het verlaagde btw-tarief is alleen van toepassing op de installatie van de warmtepomp zelf en niet op het systeem om de warmte of de elektriciteit in de woning te verspreiden zoals vloerverwarming of radiatoren.

Meer info op de site van Bouwunie
Bouwunie werkt nauw samen met Unizo. Wie lid is van Bouwunie is dat automatisch ook van Unizo. Bouwunie is de sectororganisatie en treedt kordaat op voor de belangen van haar leden in de bouw.
Ook voor particuliere (ver)bouwers biedt Bouwunie waardevolle bouwinfo.

 

Ook geothermische verwarming geniet van btw-verlaging
Het pas gepubliceerde koninklijke besluit over de (tijdelijke) verlaging van de btw naar 6% geldt niet alleen voor fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, maar ook voor begeleidende werken, zoals de grondboringen voor systemen met geothermische warmtepompen.
De technologie erachter bestaat al twintig jaar, maar in België kwam het gebruik ervan slechts langzaam op gang. Er was veel weerstand van conventionele verwarmingssystemen. In Nederland is geothermie intussen al twintig jaar een standaardtechniek.
De huidige fiscale maatregel is vooral voor privé-woningbouwers een stimulans. De toekomst ligt in een slimme combinatie van technieken en een goede isolatie. De zon kan de nodige elektriciteit voor een warmtepomp leveren. Een geothermisch systeem kan zowel warmte als koeling leveren en belangrijk ook beide bufferen. Dit betekent dat warmtepompen niet noodzakelijk moeten draaien op de momenten van warmte- en koeltevraag, maar kunnen worden opgestart bij zonneschijn of op momenten dat de elektriciteitsprijs laag is.

De gedetailleerde wettekst vindt u hier.

Verplichte elektrische warmtepomp bij nieuwbouw?

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wil bekijken of volledig elektrische warmtepompen kunnen verplicht worden bij nieuwbouw. Op die manier zou de stap met een 'overgangstechnologie' als hybride warmtepompen misschien kunnen overgeslagen worden.
Er zijn al langer plannen om bij nieuwbouw het gebruik van hybride warmtepompen te verplichten. Hybride warmtepompen werken deels elektrisch en deels op gas. Dit in tegenstelling tot volledig elektrische warmtepompen waarvoor geen gasaansluiting meer nodig is. Maar er gaan stemmen op om bij nieuwbouw meteen te kiezen voor volledig elektrische warmtepompen.
Het lijkt inderdaad onzinnig om overgangstechnologieën zoals hybride warmtepompen in nieuwbouw te installeren. Hybride kan misschien een goede oplossing zijn bij een renovatie of in een bestaande woning. maar in nieuwbouw is het al te gek om nog overgangstechnologieën in te bouwen. Maar voor nieuwbouw wil Minister Demir bekijken of we een tussenstap niet kunnen overslaan en meteen naar gewone warmtepompen gaan.

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers wekelijks met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.

 

 

BOUWFRAUDE MOET STRENG AANGEPAKT WORDEN

In het VRT-programma ‘Pano’ van vorige maand kwamen een aantal slachtoffers van bouwfraude aan het woord. De ellende, zowel praktisch als financieel, voor de bedrogen bouwheer is onnoemelijk groot. Sommige malafide firma’s met oneerlijke zaakvoerders en vennoten laten zich met de regelmaat van de klok frauduleus failliet gaan om daarna gewoon opnieuw hun wanpraktijken verder te zetten.
Zowel de Confederatie Bouw als Bouwunie betreuren als beroepsfederaties dat malafide figuren, de naam ‘aannemer’ onwaardig, nog steeds onbestraft actief kunnen zijn in de bouwsector. Ook al gaat het over een kleine groep, ze besmeuren het imago van de ganse bouwsector. Ook de overheid wil initiatieven ter bescherming van de consument (bouwer of verbouwer) opzetten.

In 2012 werd het systeem van de registratie van aannemers in zijn vorige vorm afgeschaft. Het was volgens Europa in strijd met de principes van vrij verkeer. De registratie diende in de praktijk als een soort kwaliteitslabel. De registratie als aannemer gebeurt voortaan automatisch op het ogenblik dat het ondernemingsnummer van een bedrijf in de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) geactiveerd wordt. Op basis van de activiteiten uit de bouwsector wordt automatisch een hoedanigheid als geregistreerd aannemer toegekend. De voorwaarden tot registratie veranderen niet, maar ze worden niet meer vooraf gecontroleerd. Slechts wanneer uit een controle achteraf blijkt dat aan de voorwaarden niet (langer) voldaan wordt, kan de commissie de hoedanigheid als geregistreerd aannemer intrekken.
Vanaf 1 januari 2019 is de vestigingswet in Vlaanderen afgeschaft. Beroepsorganisaties als de Confederatie Bouw en Bouwunie hebben zich hier terecht tegen verzet. Een vestigingsattest was geen absolute zekerheid dat je te maken had met een bonafide aannemer, maar door de afschaffing is wel voor iedereen de poort opengezet om zichzelf aannemer te noemen.

Tips om een goede aannemer te herkennen
Soms kan men mogelijk toekomstige fraudegevallen detecteren aan de hand van eenvoudige parameters als: een bedenkelijk post(bus)adres, de druk om snel te contracteren, verdachte lage prijzen, de vraag naar grote voorschotten moeten een alarmbel doen afgaan.
Bouwproblemen voorkomen is beter dan ze achteraf te moeten rechtzetten. Het is dus belangrijk om de juiste vakman te kiezen en een goed contract af te sluiten. De checklist van BOUWUNIE “Hoe herken je een goede aannemer” combineert zaken die men best op voorhand controleert met nuttige tips om een vakman te onderscheiden van de rest. Niet alleen de kwaliteit van de uitgevoerde werken telt maar ook de timing en het respecteren van de gemaakte afspraken.

Er zijn enkele checks waarmee je een hoop ellende kan besparen.
- Zo controleer je best vooraf of de aannemer de werken wel kan en mag uitvoeren via nazicht van de Kruispuntbank Ondernemingen.
- Daarnaast kan je ook voorafgaand via www.checkinhoudingsplicht.be nagaan of een aannemer een fiscale schuld heeft of zijn sociale bijdragen wel betaald heeft.
- Maak steeds duidelijke en goede afspraken vooraf en vraag referenties op.
- Behoedt u voor te grote voorschotten.
- Als de prijs en het aanbod van dien aard is dat te mooi is om waar te zijn lijkt, ga er dan gerust van uit dat het in werkelijkheid wel degelijk onwaar zal blijken en het aanbod op een of andere manier niet deugt.

Meer inlichtingen over de inhoudingsplicht
Fiscale informatie vindt u op de website van de FOD Financiën .
Sociale informatie vindt u op het portaal van de sociale zekerheid .

Checklist Bouwunie
Bouwunie geeft toekomstige bouwers en verbouwers tips om de betere aannemers te detecteren.
De tips staan gebundeld in de checklist ‘Hoe herken je een goede aannemer’.

BouwRegister informeert kopers en (ver)bouwers wekelijks met een nieuwsbrief over de meest recente bouwinfo.

 

 

OVERHEDEN MOETEN ER VOOR ZORGEN DAT WONEN EN RENOVAREN BETAALBAAR BLIJFT

De Belg heeft nog steeds een eigenaarswens als het op wonen aankomt, woont het liefst in landelijk gebied en is enkel bereid om energierenovaties door te voeren om snel te kunnen besparen op zijn energiefactuur. Dat zijn de voornaamste conclusies uit een onderzoek dat iVOX heeft gevoerd bij 2000 Belgen in opdracht van de Confederatie Bouw. De Belg vindt dat de overheden genoeg financiële steun moeten geven voor zijn woning(wens), zeker nu de woningmarkt zwaar onder druk staat, zowel qua aanbod als qua prijzen. “Overheden moeten dus een coherent beleid voeren om wonen en renoveren betaalbaar te houden: het aanbod aan gronden en huizen op peil houden en de noodzakelijke investeringen voor energie en klimaat rendabel maken”, zegt Niko Demeester, topman van de Confederatie Bouw.

Op het vlak van wonen heeft de Belg nog steeds duidelijk een eigenaarswens en wil hij de huurmarkt, indien financieel mogelijk, zo snel mogelijk verlaten. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau iVOX in opdracht van de Confederatie Bouw waaraan 2000 Belgen hebben deelgenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Belg verwacht dat de overheden de nodige financiële steun bieden om wonen en renoveren betaalbaar te houden. Te meer omdat het momenteel zwaar weer is op de woningmarkt. Er doen zich zeer sterke prijsstijgingen voor, zowel voor bouwbedrijven als voor klanten. Dat maakt wonen stilaan onbetaalbaar voor veel mensen, zeker nu ook de hypotheekrente stijgt.

Op de koop toe riskeert de situatie wellicht nog te verergeren de komende jaren. Door de bouwshift en de vereisten op het vlak van energie en klimaat zullen prijsstijgingen hoogstwaarschijnlijk blijven aanhouden. Overheden moeten dus een weloverwogen beleid voeren dat op alle parameters tegelijk en coherent ingrijpt: het aanbod aan gronden en huizen op peil houden, de investeringen qua energie en klimaat betaalbaar houden, de klimaatvereisten (Fit for 55, Green Deal) respecteren en dergelijke meer.

De meest aanbevolen beleidsmaatregel bij eigenaars en kandidaat-eigenaars is meer financiële steun voor energetische renovatie. Daar wordt nu werk van gemaakt. De federale regering besliste onlangs om 1,16 miljard euro vrij te maken om de transitie richting duurzame energie te versnellen. Eén van de maatregelen was een verlaagd btw-tarief van 6 procent voor de aankoop en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Dat verlaagd tarief bestaat al voor woningen ouder dan 10 jaar. Van 1 april 2022 tot 31 december 2023 geldt het ook voor woningen jonger dan 10 jaar, inclusief nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Prima beleidsmaatregel, vindt de Confederatie Bouw, maar ook na 2023 zullen zulke incentives van kracht moeten zijn. Ook de regionale overheden zullen hun premies voor (energetische) renovaties moeten verderzetten en uitbreiden. Uit het onderzoek van iVOX blijkt immers dat de Belg zijn investeringen in energetische renovatie op maximaal 10 jaar terugverdiend wil zien.

Tot slot zal de bouwshift bijzonder goed gekaderd moeten worden en omzichtig ingevoerd moeten worden. In theorie zijn de meeste eigenaars en kandidaat-eigenaars ervoor, maar ze vrezen ernstige gevolgen voor de prijzen van bouwgronden en nieuwbouwwoningen, samen met een beperking van het aanbod van bestaande woningen. We moeten verder inzetten op verdichting van de bewoning en sloop en heropbouw op bestaande percelen aanmoedigen. Daarom is het positief dat de federale regering onlangs besliste om de verlaagde btw op sloop en renovatie van 21% naar 6% te verlengen tot eind 2023 in plaats van tot eind 2022. Ook deze maatregel zal echter na 2023 verlengd moeten worden om de bouwshift te ondersteunen.

De Confederatie Bouw is in ieder geval partner om samen met de regionale en federale overheden naar coherente oplossingen te zoeken voor de betaalbaarheid van woningen, wetende dat dit niet altijd eenvoudig zal zijn.

Bron: Persbericht Confederatie Bouw – april 2022
De Confederatie Bouw adviseert, informeert, verdedigt en vertegenwoordigt alle Belgische bouwbedrijven. Van éénmanszaken tot grote bedrijven.
Ook voor particuliere (ver)bouwers biedt de Confederatie Bouw waardevolle bouwinfo op haar site.
 

 

 

inschrijven op de nieuwsbrief

ik wil adverteren op BouwRegister