Verkoopsvoorwaarden

Sarpa bvba biedt bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen de mogelijkheid om te adverteren op BouwRegister.be . Het plaatsen van uw gegevens, een advertentie, foto’s, folders of filmpje is betalend.

Bestelling

Het bezorgen van opmaakmateriaal (model, kopij, visitekaartje, folder, digitale bestanden, ...) aan Sarpa bvba, ongeacht er al dan niet een proefopmaak is afgesproken, sluit de verkoopsovereenkomst af;  met enerzijds de uitvoering van het te leveren werk door Sarpa bvba en anderzijds de betaling van de volledige kostprijs van de bestelde prestatie door de adverteerder.

Inhoud

Sarpa bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een geplaatst profiel. Adverteerders en opdrachtgevers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het waarheidsgehalte van een geplaatst profiel, het aangeboden advertentiemateriaal en hun inhoud. Sarpa bvba behoudt wel het recht op controle van de gegevens en het recht om adverteerders te weigeren. Sarpa bvba behoudt het recht, zonder enige compensatie en met behoud van het volledig factuurbedrag, bedrijven te verwijderen uit het bestand, indien zij opzettelijk verkeerde of bedrieglijke informatie ter publicatie verstrekten.
Sarpa bvba neemt geen verantwoording voor de inhoud van gegevens en advertenties op de site, noch voor links die via deze content en advertenties op de site voorkomen op aangeven van de adverteerder. Incorrecte gegevens of tekortkomingen van deze website, op basis van de verstrekte informatie van de adverteerder, geven geen recht op compensaties. Een link naar een site van een adverteerder is geen bekrachtiging van de externe site of van de inhoud ervan en impliceert evenmin enige samenwerking tussen de beheerders ervan en Sarpa bvba. 
Sarpa bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor advertentieschade en is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de adverteerder zoals bijvoorbeeld vermeende winstderving.

Rechtzettingen, wijzigingen en aanvullingen

Sarpa bvba verwerkt de gegevens van de adverteerders naar beste vermogen en met de grootste zorg. Indien toch, door om het even wiens fout (Sarpa bvba of de adverteerder) fouten opgenomen werden, worden deze na schriftelijke melding binnen de 5 werkdagen kosteloos rechtgezet. Sarpa bvba is hierdoor vrijgesteld van elke vergoeding of prestatie ten gevolge van de eerdere fout.
Indien tijdens de loop van het jaar essentiële gegevens van de adverteerder wijzigen (adreswijziging, nieuwe firmanaam, nieuw logo, nieuwe site – url), worden deze na schriftelijke melding binnen de 5 werkdagen kosteloos aangepast.
Andere aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe advertentieopmaak, het wisselen van foto’s of uitbreiden van een fotoreeks, worden enkel uitgevoerd in de mate deze voorafgaandelijk schriftelijk werden afgesproken.

Proefopmaken

Er is geen verplichting tot het aanbieden van een proefopmaak, tenzij schriftelijk overeengekomen.
Sarpa bvba verzorgt de opmaak naar beste vermogen, volgens de mogelijkheden van het aangeleverde materiaal, volgens de regels der kunst en met een interne correctie van de gegevensverwerking en de opmaak. 
Vraagt de adverteerder geen proef, dan wordt hij geacht een goed (OK) voor publicatie te hebben gegeven. In geval van proef moet Sarpa bvba de aangeduide correcties uitvoeren; maar is nooit aansprakelijk voor niet aangeduide taalkundige, grammaticale of spellingfouten. 
Het niet langer meewerken aan een afgesproken proefopmaak door de adverteerder ontslaat Sarpa bvba van zijn opdracht tot uitvoering, maar de adverteerder niet in het minst van zijn verplichting tot betaling van het volledige te factureren bedrag.

Auteursrecht

Al het door de adverteerder aangeleverd materiaal wordt beschouwd zijn eigendom te zijn en vrij voor gebruik en duplicatie, of wordt beschouwd bekomen te zijn met het akkoord van de intellectuele of auteursrechterlijke eigenaar voor gebruik op deze site. De adverteerder staat hiervoor ten volle en zonder uitzondering in. Sarpa bvba handelt in vertrouwen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken door de adverteerder. 
Van elk element met betrekking tot reproductie dat door de adverteerder aangeleverd wordt en dat onder de bepalingen van het auteursrecht of van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, wordt verondersteld dat de adverteerder over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart Sarpa bvba bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht.
Sarpa bvba zal zelf in eigen bewerkingen of eindopmaak geen beelden, foto’s, illustraties, … (of delen ervan) gebruiken die auteursrechterlijk beschermt zijn en/of niet tot haar eigen creatie of rechten behoren (of deze van haar grafische medewerkers). Sarpa bvba zal aangeleverd materiaal enkel gebruiken in functie van de aanleverende adverteerder en zijn opname op de site; noch voor derden, noch voor andere doeleinden.

Eigendomsrecht

Alle op de site voorkomende informatie is eigendom van Sarpa bvba en mag niet worden gekopieerd. Sarpa bvba behoud alle eigendomsrechten op de website en de erop ter beschikking gestelde informatie. 
Voor het materiaal gebruikt voor de opmaak van beelden blijven alle rechten van de adverteerder of zijn opmakers (architect, fotograaf, illustrator, …) gevrijwaard. Sarpa bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken van websitebezoekers.
Voor de informatie geraadpleegd door links op externe sites blijven alle rechten van de betreffende beheerders ten volle gevrijwaard. Sarpa bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken van websitebezoekers.
Wanneer Sarpa bvba (of een van zijn grafische vormgevers) onder eender welke vorm een werk verricht, in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom, behoudt zij de rechten die voortvloeien uit dit werk (bijvoorbeeld het recht op reproductie). De adverteerder kan deze rechten enkel bekomen mits een schriftelijke overdracht.

Technische storingen en dienstonderbrekingen

Sarpa bvba kan op geen enkele wijze garanderen dat de diensten zonder onderbrekingen zullen verlopen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke vorm van schade geleden door onderbreking van de site of voor schade ontstaan door overmacht.
Sarpa bvba spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking en foutloos is of door andere technische problemen wordt getroffen.

Vertrouwelijke informatie

Sarpa bvba bewaakt de persoonlijke en bedrijfsgegevens van haar adverteerders en zal deze noch doorgeven, noch verkopen aan derden. Mochten er gegevens gekopieerd worden van de site, dan ligt daarvoor geen verantwoordelijkheid bij Sarpa bvba. De gepubliceerde gegevens op de site kunnen onmogelijk beschouwd worden als vertrouwelijk.
Beide partijen verbinden zich geen vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow (direct of indirect) op eender welke manier mee te delen aan derden.

Duurtijd

Alle opdrachten tot publicatie op de site lopen per periodes van 1 jaar en zonder stilzwijgende verlengingen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Annulering

Gezien de beperkte kostprijs en de korte realisatieperiode zijn annuleringen uitgesloten.

Het staat de adverteerder steeds vrij, mits schriftelijke aanvraag, op elk moment zijn gegevens te laten verwijderen van de site; zonder dat dit hem ontslaat van de betaling van de volledige factuur voor de overeengekomen prestatie.
Na het ontvangen van het inschrijvingsformulier of opmaakmateriaal is de verkoopovereenkomst afgesloten en is de bestelde prestatie door de adverteerder volledig verschuldigd.

Overmacht

Wanneer Sarpa bvba ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeerd de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Facturatie en betaling

Facturatie gebeurt na de prestatie, zijnde het online brengen van de basisgegevens van de adverteerder. Het is de adverteerder zijn verantwoordelijkheid om alle extra materiaal welke hij wilde publiceren, maar mogelijks nog niet aanleverde binnen de normale deadline, dringend te bezorgen, zodat  Sarpa bvba een voorlopig gedeeltelijke uitvoering kan vervolledigen.
De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betalingen gebeuren uitsluitend, na facturatie en zonder voorschot, op rekening van Sarpa bvba.
Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 12% op jaarbasis van het factuurbedrag en een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

Klachten

Op straffe van verval van recht dient de adverteerder elke klacht of protest op betreffende factuur aangetekend te zenden of te mailen aan Sarpa bvba, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Rapportering 

Sarpa bvba slaat geen bezoekersgegevens op over de onderscheiden delen van haar site, het aanklikken van de gegevens van 1 welbepaalde adverteerder of doorlinken naar de site van een bepaalde adverteerder. Aldus is zij er evenmin toe gehouden betreffende cijfers of statistieken mee te delen. Elke adverteerder wordt geacht zelf in te staan voor zijn eigen zakelijke opvolging, marketing & peilingen en linken naar zijn site zelf te meten.

Algemene gebruiksvoorwaarden – online overeenkomst

De adverteerder is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden geldend voor elke bezoeker of gebruiker van deze site. Het bezoek en gebruik van deze site, onder welke vorm of hoedanigheid ook (waaronder adverteerder), houdt in dat u zich stilzwijgend en zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden van deze online overeenkomst.

Geschil

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, vallen onder het Belgisch recht en de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Gent, waarin Sarpa bvba gevestigd is.